Skocz do zawartości

PARTNER GŁÓWNY:

hyip monitoropcje binarne

PARTNERZY
STRATEGICZNI:

AdBlock wykryty!

 

sketch-logo.png

 

Funkcjonowanie naszej strony internetowej jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam online naszym czytelnikom. Staramy się, aby nie były one liczne ani przedstawiane w sposób agresywny. 

Prosimy więc o wyłączenie dodatku typu AdBlock dla strony hyipforum.pl :)

 

Reklama
pepperoniss

Legalność 75% podatku z nieujawnionych źródeł...

Rekomendowane odpowiedzi

Dziś sądny dzień :)

Po ponad 4 latach od złożenia przez podatniczkę skargi konstytucyjnej na niezgodność z Konstytucją przepisów nakładających 75% z nieujawnionych źródeł sprawa zostania dziś o 8:30 rozpatrzona przez 5 gniewnych ludzi :)

 

W dużym skrócie wnioskodawczyni zarzuca niezgodność przepisów  ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych,nakładający ów 75% podatek, z Konstytucją z powodu nieuzasadnionego naruszenia praw ekonomicznych podatników w przez ingerencję w ich własność w związku z nałożeniem na podatnika obowiązku zapłaty podatku w wysokości 75% ustalonego dochodu, co w ocenie skarżącej faktycznie skutkuje pozbawieniem podatnika niemalże całego niezgłoszonego do opodatkowania dochodu ma cechy zbliżone do konfiskaty mienia.

Skarżąca zarzuca też ww. przepisom naruszenie konstytucyjnej zasady wyłączności sądów do orzekania o przepadku rzeczy poprzez przyznanie tego prawa organom podatkowym.

Ponadto skarżąca zarzuca także naruszenie Konstytucji przez ww. przepis ze względu na podwójne karanie: raz z ustawy podatkowej, drugi z art. 54 kodeksu karnego skarbowego.

Skarżąca podnosi także zarzut, że wprowadzenie przepisu  art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych przez opodatkowanie dochodów z tzw. nieujawnionych źródeł w wysokości 75% nie jest konieczne i nieodzowne do realizacji zasady powszechnego opodatkowania podatkiem dochodowym wszystkich grup osób fizycznych.

Dwa ostatnie zarzuty skarżącej wynikają z praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych faktycznego przerzucania obowiązku wykazania źródeł przychodu i ich legalności na podatnika oraz wykształcenie się praktyki orzeczniczej, która w przypadku tzw. nieujawnionych źródeł nie praktycznie umożliwia podatnikowi powoływanie się na zarzut przedawnienia co z kolei pozwala organom skarbowym na nieograniczone w czasie opodatkowanie tego typu dochodów.

 

Z różnych względów czekam na te orzeczenie z wielkim zaciekawieniem. Samą skargę konstytucyjną analizowałem i uważam, że jest dobrze sporządzona i umotywowana. Sejm (jeszcze w sobie Komorowskiego) i Prokurator Generalny wnioskują o uznanie konstytucyjności zaskarżonych przepisów.

 

O wyniku sprawy na pewno dam znać w tym watku...

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Również czekam na orzeczenia w tej sprawie , ale sądzę ,że TK  krzywdy 'swoim ' nie zrobi.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Skład orzekający jest wg mnie dość korzystny dla pozytwynego choćby w części orzeczenia (hehe nie ma Liszczowej :) )

A jak pisałem skrga wg mnie jest dobrze przygotowana dla zainteresowanych link.

Orzeczenia raczej dziś nie będzie alee jak się tyle czekało (skarżąca decyzję US otrzymała w 2004 roku) to kilka dni a nawet tygodni nie zbawi...JEST ORZECZENIE!!!!
 

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 18 lipca 2013 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Stanisław Biernat - przewodniczący
Marek Kotlinowski 
Teresa Liszcz 
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 lipca 2013 r., skargi konstytucyjnej Róży Kleibert o zbadanie zgodności:

1) art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 46 w związku z art. 45 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) art. 20 ust. 3 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy powołanej w punkcie 1, rozumianego w ten sposób, że w postępowaniu w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów obowiązek wykazania źródeł przychodów ciąży na podatniku, z art. 42 ust. 3 Konstytucji,
3) art. 20 ust. 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy powołanej w punkcie 1 w związku z art. 68 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji,o r z e k a:

I

1. Art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2001 r.:
a) nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 46 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) jest zgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.
2. Art. 20 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.
3. Art. 68 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 848, 1101, 1342 i 1529) jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.


II

Przepis wymieniony w części I punkcie 3 traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
 


Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.__________________________
 
Komentarz na gorąco...
Co oznacza wyrok...
1) 75% podatku jest legalne i zgodne z Konstytucją,
2) Niezgodny z Konstytucją jest przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący w okresie od 1 stycznia 1998 roku do 31 grudnia 2006 roku, który stanowił:

Art. 20 ust. 3. Wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania 

Przepis ten obecnie już nie obowiązuje więc możliwość wznowienia postępowania na tej podstawie będzie raczej dotyczyło niewielkiej rzeszy podatników. Oficjalnie stracci moc z chwilą publikacji orzeczenia w Dzienniku Ustaw.
3) Niezgodny z Konstytucją jest przepis ordynacji podatkowej, który stanowi:

Art. 68 § 4. Zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja. 

Niestety ten przepis straci moc dopiero 18 miesięcy...___________________________
 
Jako, że skarga konstytucyjna wynikła z orzeczenia opartego na przepisach obowiązujących w latach 1998 - 2006 Trybunał nie mógł orzekać co do zgodności z Konstytucją obecnego brzmienia przepisu. Niestety, bo dla porównania przytoczę oba brzemia:
 
do 2006 roku:
 

Art. 20 ust. 3. Wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania 

Od 2007 roku

Art. 20 ust. 3. Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. 

 

Wg mnie oznacza to, że zasadniczo musi zmienić się orzecznictwo sądów administracyjnych, które same zaczną uznawać ów przepis za niekonstytucyjny lub posypią się z tych sądów wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisu w nowym brzmieniu.

 

Ale co to daje wyrugowanie tego przepisu? 

Ano to, że skarbowi będą musieli wykazać osiągnięcie takiego a nie innego przychowu w tym a nie innym roku. W praktyce może też  doprowadzić to do tego, że ustalon ukryte dochody będą opodatkowywane wg skali a nie haraczem 75%

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Ktoś w ogóle płaci ten podatek czy to martwy zapis?

 

Ja nie wiem jak to wygląda w praktyce, bo jestem tajnym informatorem Policji i wszystkie nieujawnione dochody mam właśnie z tego tytułu. Gdyby Pani z US zapytała o szczegóły to nie mogę nic ponad to powiedzieć, bo to zagraża mojemu życiu i zdrowiu. Nawet kwoty nie mogę podać. Policja nie może potwierdzić ani zaprzeczyć mojego statusowi z przyczyn, które już podałem. Trudno uwierzyć, a jednak to prawda.

 • Lubię 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

75% zapłacisz jak Ci US zajmie konto na którym jest określona kwota. Znajomy grał w bukmacherkę, nieopatrznie zrobił przelew z Cypru do PL. A tu jego ukochane ING zablokowało mu konto i wezwało do wyjaśnienia.

 

Następnie wypełnianie ankiety i kara za poprzednie przelewy które miał na koncie a które wskazywały na dochody z bukmacherki,

 

 

Jak nie masz kasy na koncie, to Ci nic nie zabiorą. Zresztą... Za niepłacenie podatków do więzienia nie pójdziesz(ale za fałszowanie dokumentów wyłudzenie owszem), bo mafia państwowa nie może owcy zabić, musi ją golić. A jaki z Ciebie pożytek będą mieli w więzieniu? :D Będą musieli dopłacać

Edytowane przez Mises

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli gdy np , kupuje "TANI" węgiel , jako usługa dowiezienia węgla na niższym VAT -  8 % a nie 23 % a węgiel gratis , też jest jakieś obejście , bo mamy wolną kwotę od darowizn :)

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

 • Przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

 • Podobna zawartość

  • Przez pepperoniss
   Okazuje się, że portfele sprzętowe takie jak Trezor, Ledger Nano S i dascoinowy Validator  nie są tak bezpieczne jak się zwykło uważać.
   Tutaj film z konferencji hackerskiej DefCon na którym zaprezentowano hackowanie trezora, o ile dobrze zrozmiałem poprzez maniplowanie napięciami na hackowanym urządzeni z użyciem oprogramowania hackerskiego.
    
    
   Tylko nie podajmy w panikę i paranoję
   Akurat ten wektor ataku wymaga bezpośredniego dostępu  przez hackera do naszego urządzenia. Ale to tak ku przestrodze, by nie do niczego nie mieć bezgranicznego zaufania i w wypadku utraty urządzenia albo stracenia go z widoku na dłuższy czas zawsze dodatkowo zabezpieczyć się przenosząc środki na inny rozszerzony klucz publiczny (seed) i... całkowicie nowe urządzenie. Zawsze w takim przypadku należy założyć, że stary seed i stare urządzenie są skompromitowane.
    
  • Przez pepperoniss
   Jesteśmy na forum, na którym dyskutujemy o inwestowaniu w wysokoryzykowne przedsięwzięcia. Zwykle takie, o których z góry wiemy, że nie mogą dla wszystkich inwestorów skończyć się sukcesem.
   Często spotykam się z pytaniami przywodzącymi mi na myśl słynną frazę Jak żyć, panie premierze? Forumowicze nieraz, w różnych miejscach, pytają jak inwestować?, w co? jak rozpoznać? Skąd wiedzieć?
   Napisałem i opublikowałem na forum kilka poradników na ten temat. Pisał @Polon i inni forumowicze. A te pytania wciąż powracają...
   Ale oprócz pytań w dyskusji często słyszę... Czas pokaże... Zabierasz innym szansę na zarobek... Kto nie ryzykuje ten nie pije szampana... Ryzyko jest zawsze...
   Spostrzegłem też, że wspólną cechą moich interlokutorów jest przekonanie mnie do inwestycji...
   Zadałem sobie pytanie co powoduję, że w jeden program wchodzę a w inny nie i od czego zależy moja decyzja. Dlaczego jest tak, że w niektóre programy, które odnoszą sukces nie wchodzę a zdarza mi się wejść w takie, które szybko padają...
   Stwierdziłem, że wszystko zależy od tego czy analizując inwestycję znalazłem wystarczający powód by w niego nie wejść.
   Ta konstatacja doprowadziła mnie do postawienia tytułowej tezy...
   Racjonalny inwestor szuka dobrego powodu by nie zainwestować
   - do inwestycji przekonują go inni.
   (Powodu - nie pretekstu!)
   Doszedłem jednak do wniosku, że tym razem to nie ja chcę kogokolwiek do swego zdania przekonywać czy też je uzasadniać.
   Chciałbym się dowiedzieć co Wy na ten temat uważacie. I nawet nie tyle czy się z tą tezą zgadzacie ale chciałbym poznać Wasze zdanie dlaczego uważacie, że ta teza jest błędna lub prawdziwa. Byście to w końcu Wy - nie ja - wspólnie napisali w tym wątku poradnik jak żyć
   Zapraszam do dyskusji...
   A ze swej strony postaram się w wątek nie wtrącać przez tydzień albo dwa a jak się rozpiszecie to może i dłużej
   nad wątkiem ankieta... Nieobowiązkowa oczywiście...
  • Przez pepperoniss
   EOS.io
   To chyba największe i najdłuższe ICO na Ethereum z jakim mieliśmy do czynienia do tej pory. Do tego o nietypowej dystrybucji. Nie będę rozpisywał się o tym czym ma być EOS. Nadmienię tylko ogólnie, że ma to być znacznie lepsze Ethereum.
   W ramach ICO wydanych zostanie 1.000.000.000 EOS w tym 900.000.000 w formie tokenów ERC20 na Ethereum. Natomiast dystrybucja była zorganizowana w nietypowy sposób.
   Projekt wystartował w dniu 26 czerwca 2017 roku.
   W ramach pierwszej dystrybucji między 26 czerwca 2017 roku (13.00:00 UTC) a 1 lipca 2017 roku (12:59:59 UTC) rozdystrybuowano 200.000.000 tokenów EOS.
   700.000.000 tokenów EOS jest dystrybuowanych poprzez inteligentny kontrakt w 350 cyklach trwających 23 godziny każdy począwszy od dnia 1 lipca 2017 roku (godz. 13:00:00) w pakietach po 2.000.000 tokenów EOS w każdym cyklu.
   100.000.000 tokenów zarezerwowanych jest dla block.one i nie będą one wydane w formie tokenu na Ethereum.
    
   Dystrybucja jest w pełni zautomatyzowana w oparciu o smart contract i działa w ten sposób, że w ramach pierwszej dystrybucji jaki i kolejnych 350 cykli przewidziane na dany cykl tokeny dzielone są proporcjonalnie wśród wpłacających w danym cyklu ETH na adres kontraktu.
   Od dłuższego czasu dawało to też możliwość swoistego arbitrażu połączonego z nutką hazardu polegającego na tym, że tokeny można było np. zakupić po korzystniejszej (acz niepewnej) cenie w ramach ICO i sprzedać drożej na giełdzie.
   Ja wypraktykowałem mechanizm polegający na cyklu pepperonissa  czyli późno, bo dopiero 29 listopada 2017 roku zakupiłem w ramach ICO tokeny, które następnie przelewałem na giełdę, tam je sprzedawałem a za uzyskane ETH znów kupowałem EOS w ramach ICO. Zainwestowałem 5,055 ETH, wówczas o wartości 2400$ i otrzymałem za nie wówczas ok. 819 tokenów. Dziś jestem w posiadaniu ok. 4364 tokenów o wartości ok. 93 ETH i 51700$. Daje to odpowiednio ROI w EOS - ok. 530%, w ETH - 1840% i w USD - 2140%. 
   Nadmieniam, że projekt nie ma żadnego systemu afiliacyjnego a ja nie dołożyłem ani jednego gwei  
   W ramach ICO można nabywać tokeny jeszcze do 1 czerwca br.
   Jeśli będzie zainteresowanie to przedstawię w kolejnych postach jak to zrobić
   Ten wpis powstał jednak z innej głównie przyczyny.
   Wiele osób inwestuje na giełdach w różne kryptowaluty. Pewnie są też tacy, którzy zainwestowali w EOS i być może go posiadają.
   Im właśnie chcę przekazać, że 2 czerwca 2018 roku o godzinie 22:00:00 UTC tokeny EOS zostaną zamrożone! 
   Oznacza to, że nie będziemy mogli po tej dacie przekazywać między adresami ETH i handlować na giełdzie.
   Ale bez obaw... 
   Po prostu EOS przechodzi na swój własny blockchain...
   Dlatego każdy posiadacz tokenów EOS będzie mógł je wymienić na "prawdziwy" EOS w stosunku 1:1.
   W tym celu powinien przed 2 czerwca 2018 roku do godziny 22:00:00 ETC zarejestrować tokeny i powiązać adres ETH, na którym przechowywane są tokeny z adresem EOS. Oczywiście nie powiązanie adresów w tym terminie nie pozbawi w przyszłości możliwości wymiany ale warto to zrobić w tym czasie co najmniej z kilku powodów.
   Przede wszystkim należy jednak przenieść tokeny z giełd na swój adres ETH. 
   Wynika to z tego, że giełdy najprawdopodobniej nie będą rejestrowały adresów na których są tokeny i na giełdzie nie będzie możliwości ich wymiany na "prawdziwy" EOS.
   Niemniej jednak nawet gdyby giełdy pozwoliły na zamianę rejestrując adresy to i tak warto mieć tokeny na adresie, który się w pełni kontroluję.
   Wszystko dlatego, że EOS ma otwarte, jawne źródła. Istnieje więc dość duże prawdopodobieństwo, że wystartuje nie jeden a kilka EOSów opartych na tym samym kodzie. Taki hardfork już na starcie  Każdy przecież może zrobić mogawkę stanu posiadania tokenów EOS i uruchomić własny łańcuch . Gdyby tak się stało nie ma pewności, że giełda będzie "dawać" wszystkie warianty EOS.
   Gdy będą zainteresowani i taka potrzeba to udzielę instrukcji rejestracji...
   Ciekawostką może być fakt, że najprawdopodobniej za ostatnim załamaniem kursu ETH stoi właśnie zespół EOS. Z tego co wyczytałem gdzieś w czeluściach internetu dokonał on ostatnio dość dużego zrzutu ETH pozyskanych w ramach ICO.
   Niemniej jednak osobiście spodziewam się znacznego wzrostu kursu po udanym przejściu na własny blockchain. 
   Ale proszę nie trkatować tej ostatniej opinii jako porady inwestycyjnej
  • Przez pepperoniss
   ZelaaCoin
   Czym jest ZelaaCoin wg jego twórcy Sahila Arora jest to ICO trzeciego co do wielkości producenta bitcomatów, w którym chce on pozyskać 101.000.000 USD na stworzenie aplikacji i bitcomatów pozwalającej na bezprowizyjną wymianę kryptowalut na fiaty i na odwrót. Bezprowizyjność ma być wg twórcy zapewniona dzięki reklamom wyświetlanym na monitorze bitcomatu i aplikacji na telefonach.
   Już na pierwszy rzut oka wygląda na to, że w pomyśle nie ma niczego specjalnie innowacyjnego... Pomysł pokrywania kosztów czy zapewnienia dochodu dzięki wyświetlaniu reklam jest wręcz dość oklepany i chyba trzeba jasno powiedzieć, że nigdy się nie sprawdził.
   Idea możliwości wymiany fiatów na kryptowaluty i odwrotnie w urządzeniach przypominających sama w sobie specjalnie rewolucyjna też nie jest. Świadczy o tym choćby to, że obecnie na świecie dostępnych jest co najmniej 3056 bitcomatów, w co najmniej 69 krajach, produkowanych przez co najmniej 31 producentów i obsługiwanych przez co najmniej 425 operatorów (źródło: https://coinatmradar.com).
   Oczywiście, nie oznacza to, że na bitcomatach zarobić się nie da. Niemniej z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można przyjąć, że do tego trzeba trochę więcej niż pomysł produkowania maszyny i wyświetlającej reklamy a nawet wspieranej reklamami wyświetlanymi na ekranie...
   Jednak czytając whitepaper odnieść można wrażenie, że cała wizja do tego się sprowadza (źródło: https://drive.google.com/file/d/1pu9su9tpsI-cMhCrUtsVFlfdtEoDYXyw/view)
   CEO - Sahil Arora
   Ten młody, 18 letni człowiek z dalekiego kraju kreuje się na wizjonera...
   Z szybkiego researchu wynika, że w wieku 16 lat stworzył karierę w biznesie rozpoczął od założenia VeZelaa Group i od pomysłu by kierowcom Ubera dostarczać za darmo tableta do wykorzystania w czasie przejazdu przez podróżujących a zarobek miał się brać reklam wyświetlanych na tym tablecie. Przedsięwzięcie to nosiło nazwę Tabverts. Ze znalezionych w sieci informacji wynika, że na te przedsięwzięcie zbierał fundusze i ponoć zebrał 500.000$ (źródło: http://bwdisrupt.businessworld.in/article/Tabverts-Raises-500K-in-Seed-Round-of-Funding-from-Indus-Ventures/17-11-2016-108397/)
   Niestety, nie udało mi się znaleźć żadnych wiarygodnych danych jak ten biznes jemu i unwestorom wyszedł. W tym zakresie cisza w necie jak makiem zasiał. W każdym razie domena tabverts.in jest obecnie do kupienia
   Kolejnym jego produktem miał być E-Day. Rewolucyjna technologia skanowania tęczówki oka zwykłą smartforową kamerą z którą samsung nie mógł sobie skutecznie poradzić a Sahil Arora stworzył zrąb programu w 24 czy też 48 godzin (źródło: http://bwdisrupt.businessworld.in/article/Sahil-Arora-A-17-Year-Old-Entrepreneur-Plans-to-Launch-an-Incubation-Hub-Next-After-Path-Breaking-Technology-Eye-D-/05-09-2016-105253/).
   Niestety o losach projektu też trudno uzyskać jakieś rzetelne informacje. Też cicho-sza...
   Wygląda na to, że kolejnym "genialnym" pomysłem tego młodego człowieka stał się 
   Bitcomat
   Pomysł może kiełkował wcześniej, a może przyszedł spontanicznie lub został zainspirowany pewną kryptowalutą, która kryptowalutą nie jest... Jednak publicznie Sahil Arora objawił go 17 stycznia 2018 roku tym oto tweetem...
    
   Na 2 tygodnie przed premierą już wiemy, że wizja nabrała kształtu...
   Przede wszystkim poznajemy ZelaaCoin Lifstyle. Pewnie już wtedy zaczęło się ICO zelacoin...
   Możemy się też dowiedzieć, że bitcomat to 
   Zelaa ATM
   Bitcomat, który możemy kupić (a właściwie tylko próbować, bo mi się to nie udało) za jedyne 6000$ i cieszyć się tygodniowym zyskiem wysokości 2000$...
    
   Premiera
    
   Przyjrzyjcie się uważnie maszynie  I zapamiętajcie co mówi ów młody człowiek...
   Zobaczycie rzeczy, które do dziś nie istniały w świecie kryptowalut i branży blockchainów. To co zobaczycie w ciągu następnych dziesięciu minut JEST PREMIERĄ NA SKALĘ ŚWIATOWĄ I NIE ZNAJDZIECIE TEGO NIGDZIE INDZIEJ NA ZIEMI.
   A jeśli powiem, że to nie jakiś prototyp, i że W RÓŻNYCH MIEJSCACH NA ZIEMI 300 TAKICH MASZYN JEST GOTOWYCH DO UŻYTKU i już za 5 minut wystartują oznaczone marką DasCoin, wymieniając DasCoina całkowicie za darmo.
   Jeszcze raz przyjrzyjcie sie tej ślicznej skądinąd maszynie...
   Zachwyt dascoinowej braci...
   Po takich rewelacjach... Po otwarciu z taką pompą takiego biznesu nie dziwi zachwyt dascoinowej braci
   Szczególnie, że wraz z rewelacjyjną dla tej braci informacją, że można w tym bitcomacie, kupować i sprzedawać dascoiny bez prowizji dochodzi równie rewelacyjna informacja, że posiadając dascoiny można brać udział w ICO Zelacoin i to przy sztywnym kursie 1 ZLC = 1 DASC.
   Twarde zderzenie z rzeczywistością...
   Hm... Skoro w Londynie była światowa premiera, to udało mi się dotrzeć do prapremiery z udziałem tego samego młodziana...
   Niech nikogo nie zmyli data publikacji tego filmu.
   Bez wątpienia powstał on wcześniej... Ale o tym też za chwilę...
   Teraz przypomnę słowa nowego współpracownika Netleaders/dascoin....
   Zobaczycie rzeczy, które do dziś nie istniały w świecie kryptowalut i branży blockchainów. To co zobaczycie w ciągu następnych dziesięciu minut JEST PREMIERĄ NA SKALĘ ŚWIATOWĄ I NIE ZNAJDZIECIE TEGO NIGDZIE INDZIEJ NA ZIEMI.
   No to mamy kłamczucha...
    
   Ale... Ale... Co to?

   Skąd to znamy? A stąd...
    i stąd 
    
   A skąd znamy tę maszynkę?

   To też nie jest tajemnicą
   Metamorfoza? Chyba tak...
   Ale wróćmy do słów, które rzekł CEO tego projektu...
   A jeśli powiem, że to nie jakiś prototyp, i że W RÓŻNYCH MIEJSCACH NA ZIEMI 300 TAKICH MASZYN JEST GOTOWYCH DO UŻYTKU i już za 5 minut wystartują oznaczone marką DasCoin, wymieniając DasCoina całkowicie za darmo.
   No cóż... Kłamstwo ma krótkie nogi... 
   Wystarczy wejść na ich własną stronę... http://zlcatm.com
   Stoi tam jak byk...


   Na stronach projektu można przeczytać, że firma należąca do Sahil Arora należy do trójki największych producentów bitcomatów... Niestety... W niezależnych źródłach próżno jej szukać... LINK.
   Próżno też gdziekolwiek szukać lokalizacji choćby jednego Zelaa ATM na świecie. O 300 nawet nie wspomnę...
    
   Sahil Arora mija się z prawda bądź zajmuje sprzeczne z sobą stanowiska jeszcze w wielu innych sprawach. Ale to zostawię może na trochę później...
    
   W tym miejscu zwykle wklejam reflink by po nim dokonać krótkiego podsumowania projektu. Tak chciałem też zrobić w tym wątku ale zamierzałem dodać zastrzeżenie, że jeśli ktoś jest tak odważny albo tak przekorny, że po tej dawce faktów che dalej inwestować w zelacoin lub jego bitcomat to niech to uczyni z mojego reflinka, bo choć sam w program nie mam zamiaru wchodzić, to jeśli ktoś chce to przecież mu tego nie zabronię...
   Szybko jednak skonstatowałem, że regulamin forum wymaga inwestycji (a tej na pewno nie poczynię) oraz zabrania zachęcania do klikania w reflink...
   Tym to sposobem zamieszczam tu czysty link...
   ZelaaCoin
   Jednocześnie szczerze odradzam wydawania w tym programie choćby jednego satoshiego. W mojej bowiem ocenie nie ulega wątpliwości, że Sahil Arora jest pospolitym kłamcą i krętaczem a przygotowany przez niego projekt jest w najlepszym wypadku mizernym plagiatem znanych już od dawna rozwiązań a najprawdopodobniej jest oszustwem nastawionym na wyłudzeni kasy od inwestorów.
  • Przez pepperoniss
   Wpadła mi w oko, a właściwie na ekran mojego laptopa, krótka notka o
   Memo.cash
   Co to takiego?
   Ano taki początkujący zdecentralizowany Twitter pozwalający na publikację krótkich tekstów, odpowiadanie na nie ich lajkowanie.
   Podstawową zaletą, czy też cechą memo.cash jest to, że oparty jest na blockchainie Bitcoin Cash a w konsekwencji nie poddaje się cenzurze ani nie ma możliwości skorygowania tego co się rzekło... Słowo się rzekło... Kobyłka u płota... Żaden sąd nie usunie żadnego posta.
   Niestety, konsekwencją oparcia tej technologii na blockchainie BCH jest to, że korzystanie z funkcjonalności memo nie jest darmowe, gdyż każdy post (memo) stanowi prawidłową transakcję a to wiąże się z opłatami dla górników. Na pocieszenie w tej chwili opłaty są symboliczne i zwykle nie przekraczają 220 satoshi BCH
   W sensie technologicznym memo.cash jest protokołem o jawnym kodzie, co pozwala tworzenie w oparciu o ten protokół swoich własnych aplikacji wykorzystujących tę funkcjonalność.
   Tutaj link z memo dla naszych forumowiczów https://memo.cash/post/58a66f853f23fd1deeac0fb687a46d53055273e3dfb5c52e225d1f5a4d1b2324
   A tutaj do blockchaina w którym te memo zostało na wieki zapisane https://explorer.bitcoin.com/bch/tx/58a66f853f23fd1deeac0fb687a46d53055273e3dfb5c52e225d1f5a4d1b2324
   Rejestracja jest prosta. I nie wymaga podania maila. Możemy wygenerować adres BCH lub zaimportować swój własny. Oczywiście nad wygenerowanym kluczem mamy pełną kontrolę i możemy do swojego portfela zaimportować klucz prywatny.
   By móc wysyłać memo musimy zasilić swój adres drobną kwotą.. Ja wysłałem coś koło 1$ - 0,00069 BCH co powinno starczyć na ok. 250 postów...
   Zachęcam do rejestracji, wysyłania postów (memo), likowania i... zajęcia dla siebie za drobną opłatą dla górników swojego nicku. Obowiązuje zasada, kto pierwszy - ten lepszy...
   A z postowaniem i likowaniem to proponuję 3 razy się zastanowić, bo potem odwrotu już nie ma


×